český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
IBIOTEC DP 10 rastlinný prípravok proti zadieraniu, biologicky rozložiteľný, pre styk s potravinami
Last update: 2024/06/10 10:44

 

SPREJ PROTI ZADIERANIU 10 FUNKCIÍ

CERTIFIKOVANÝ PODĽA NSF H1 PRE

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL (IAA)

PENETRÁCIA, PROTI ZADIERANIU, DEZOXIDÁCIA, MAZANIE, PROTIKORÓZNA OCHRANA

ČISTIACI A ODMASŤOVACÍ PROSTRIEDOK, RIEDIDLO, ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA, PROSTRIEDOK PROTI PRIĽNAVOSTI

ODSTRAŇOVAČ DECHTU, BITÚMENU, LEŠTIDLO NA ELASTOMÉRY

REZANIE A POSUV DREVA PRI DRUHOTNOM SPRACOVANÍ

 

 

OPIS

Prípravok proti zadieraniu, dezoxidačný, mazací, protikorózny, odmasťovací, čistiaci a riediaci prípravok, odstraňovač vodného kameňa, prípravok proti priľnavosti a odstraňovač dechtu.
Čistý, bezfarebný, zaručene bez silikónu aj bez kyseliny monofosforečnej, neobsahuje chlórované rozpúšťadlá.
Odstraňuje znečistenie gumou a ľahké aj ťažké uhľovodíky. Tento prípravok na báze rastlinných esterov je neutrálny.
Nevyvoláva fotochemickú reakciu.
Veľmi slabé povrchové napätie.
Prípravok je kompatibilný so všetkými plastmi a elastomérmi a nie je agresívny voči náterom.

 

OBLASTI POUŽITIA
Skrutky a matice, otočné kĺby, kliny, odmasťovanie vodiacich líšt obrábacích strojov, otočné čapy, osi, opláštené káble, elektromechanické kontakty, závesy, stĺpiky, klzné prvky, teleskopické antény, odmasťovanie reťazí.
Strojársky priemysel. Údržbárske dielne. Popredajný servis automobilov.
Poľnohospodárske podniky. Prepravné zariadenia. Cementárne.

Mazanie postrekom alebo impregnáciou tŕňov pílových listov pri druhotnom spracovaní dreva. Hobľovanie, profilovanie, sústruženie, vrátane dreva zatriedeného ako veľmi tvrdé.

Mazivo umožňujúce sklz dreva na posuvných stoloch.

 

ÚSPORNEJŠÍ
Okrem zjavného bezpečnostného rizika je množstvo použitého propán-butánu v spreji oveľa vyššie ako množstvo
stlačeného plynu, napríklad CO2.
Z toho vyplýva, že napriek väčšiemu čistému objemu náplne je množstvo aktívnej látky nižšie.

 

LEPŠIA OCHRANA

DP 10 ukazuje, že jeho ochranný film je schopný pôsobiť ako účinný „ochranný olej“, ktorý zastaví vznik korózie a oxidácie a pôsobí ako ich dlhodobá prevencia.
Z testov vyplýva:
- ľahšie uvoľnenie mechanizmov, nástrojov a strojných častí,
- účinná schopnosť brániť zadieraniu, pokiaľ sa používa pri montáži,

- lepšie uchovávanie súčiastok aj v agresívnych prostrediach, napríklad v námornej doprave.

VYŠŠÍ MAZACÍ ÚČINOK, PROTI OPOTREBENIU

POMER TRENIA PODĽA TESTU TRENIA SRV:
Test trenia SRV umožňuje stanoviť pomer trenia; čím je pomer trenia nižší:
- tým nižšia je spotreba energie,
- tým sa vynaloží menej úsilia pri demontáži.
- tým je nižšia hlučnosť prevádzky.
Ako vidno na grafe č. 2, DP 10 zaručuje extrémne nízky a najmä konštantný koeficient trenia. Čiara ukazuje neprítomnosť výkyvov, ktoré by naznačovali problémy so zadieraním povrchov. Tieto výkyvy pri klasickom prípravku proti zadieraniu a tzv. vysokokvalitnom prípravku proti zadieraniu naznačujú, že niektoré ochranné oleje majú len slabý mazací účinok.

 

 

EKOLOGICKEJŠÍ
DP 10 je založený na esteroch rastlinného pôvodu.
Okrem toho, sprej DP 10 neobsahuje žiadne látky klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie: je zaručene bez prchavých organických zlúčenín.

 

NIE JE NEBEZPEČNÝ PRE ZDRAVIE
DP 10 je zaručene bez chlórovaných rozpúšťadiel ako PER, TRI a metylénchlorid, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne.
Je úplne bez aromatických alebo benzénových zložiek.
Vzhľadom na to, že jeho zloženie je na rastlinnej báze, nie je klasifikovaný ako zdraviu nebezpečný podľa kritérií EÚ (nedráždivý, neškodlivý, netoxický, nie je senzibilizujúci, nie je CMR...).
Ľahko sa používa, neodparuje sa a je prakticky bez zápachu.

ODPORÚČANIA
Pred použitím potraste, možno používať v akejkoľvek polohe.

Nebezpečný. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte označenia nebezpečenstva a rizika na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

                             Stiahnite si technický list

 

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

  Vizuálny

Priehľadné 

Farba

  Vizuálny

Jantárová

Zápach

  Posúdenie čuchom

borovica

Merná hmotnosť pri 25 °C

  NF EN ISO 12185

820

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

1,4500

Bod tuhnutia

  ISO 3016

– 22

°C

Rozpustnosť vo vode

  –

Nerozpustný

%

Kinematická viskozita pri 40°C

  NF EN 3104

3,6

mm²/s

Index kyslosti (la)

  EN 14104

 < 0,1

mg(KOH)/g

Jódový index

  NF EN 14111

< 0,2

gI2/100g

Obsah vody

  NF ISO 6296

50

ppm

VÝKONNOSTNÉ VLASTNOSTI AKO ODMASŤOVACIE ROZPÚŠŤADLO

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

  ASTM D 1133

95

Rýchlosť vyparovania

  –

min.

Povrchové napätie pri 20 °C

  ISO 6295

 29,8

Dyn/cm

Prierazné napätie pri 20 °C

  NF EN 60156/IEC 156

63

kV

Korózia medeného plechu 100 h pri 40 °C

  ISO 2160

1a

Hodnotenie

VÝKONNOSTNÉ VLASTNOSTI AKO MAZIVO

 VLASTNOSTI

 NORMY

 HODNOTY

JEDNOTKY 

Potenciálne zníženie hlučnosti

 Metóda GRW

– 25

 dB

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia (vase clos)

  ISO 2719

 104

°C

Bod samovznietenia

  ASTM E 659

> 200

°C

Dolná hranica výbušnosti

  NF EN 1839

1

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

  NF EN 1839

6

% (objemové)

Obsah výbušných látok, látok podporujúcich horenie, horľavých, veľmi alebo extrémne horľavých látok

 

  Nariadenie CLP

 

0

 

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Anizidínové číslo

  NF ISO 6885

< 6

Peroxidové číslo

  NF ISO 3960

< 10

meq(O2)/kg

TOTOX (anizídové číslo+2x peroxidové číslo)

  –

< 26

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

  Nariadenie CLP

 0 

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

  GC-MS

 0 

%

Emisie nebezpečných zlúčenín, CMR, dráždivých, korozívnych pri 160 °C.

  GC-MS

0

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Nebezpečenstvo pre vodu

  WGK Nemecko

 1

trieda

Primárna biologická rozložiteľnosť CEC 21 dní pri 25 °C

  L 33 T 82

vyššia ako 90

%

Ľahká biologická rozložiteľnosť

OECD 301 A počas 28 dní

Odstránenie COD

 

  ISO 7827

 

vyššia ako 80

 

%

Ľahká a konečná biologická rozložiteľnosť

OECD 310 C počas 28 dní

Biologická rozložiteľnosť za 69 dní

 

  Modifikovaný test MITI

 

vyššia ako 90

 100

 

%

%

Bioakumulácia

Koeficient delenia: n-oktanol/voda

 

  OECD 107

 

menej ako 3

 

log KOW

Tlak pary pri 20 °C

  NF EN 13016-1

< 0,1

hPa

Obsah VOC

(prchavé organické zlúčeniny)

 

  –

 

0

 

%

Obsah síry

 Kalorimetrická fľaša

 GC MS

< 200

ppm

Obsah benzénu

  ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogénov

 Kalorimetrická fľaša

 GC MS

 < 200

ppm

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

  –

 0 

 

Obsah aromatických rozpúšťadiel

  –

 0 

 

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

  Nariadenie CLP

 0 

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

  –

0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

  –

0

%

Bilancia uhlíka, analýza cyklov životnosti.

  ISO 14040

5,58

Kg ekvivalent uhlíka

 

BALENIA

 

 

 

 

 

Sprej 650 ml

Penetračná, dezoxidačná kvapalina s 10 funkciami, schválená podľa NSF H1, difuzér nemožno odnímať ani oddeliť HACCP, BRC8 IFS. Priemyselná údržba vrátane poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu. super prípravok proti zadieraniu 10 funkcií. biologicky rozložiteľný. osvedčenie pre styk s potravinami NSF. veľmi slabé povrchové napätie s okamžitou dobou pôsobenia. nehorľavý hnací plyn. sprej proti zadieraniu – sprej proti zadieraniu 10 funkcií – penetračná kvapalina proti zadieraniu – super aktívny prípravok proti zadieraniu v spreji ibiotec – prípravok proti zadieraniu dezoxidačný mazací protikorózny čistiaci – dezoxidačný sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Bezpečný hnací plyn aerosólu. Bezpečný hnací plyn aerosólu. Bezpečný hnací plyn tlakovej nádoby. Prípravok na priemyselnú údržbu. priemyselná údržba. údržba v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle. detekovateľné zariadenie. detekovateľné prípravky

          

Penetračná, dezoxidačná kvapalina s 10 funkciami, schválená podľa NSF H1, difuzér nemožno odnímať ani oddeliť HACCP, BRC8 IFS. Priemyselná údržba vrátane poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu. super prípravok proti zadieraniu 10 funkcií. biologicky rozložiteľný. osvedčenie pre styk s potravinami NSF. veľmi slabé povrchové napätie s okamžitou dobou pôsobenia. nehorľavý hnací plyn. sprej proti zadieraniu – sprej proti zadieraniu 10 funkcií – penetračná kvapalina proti zadieraniu – super aktívny prípravok proti zadieraniu v spreji ibiotec – prípravok proti zadieraniu dezoxidačný mazací protikorózny čistiaci – dezoxidačný sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Bezpečný hnací plyn aerosólu. Bezpečný hnací plyn aerosólu. Bezpečný hnací plyn tlakovej nádoby. Prípravok na priemyselnú údržbu. priemyselná údržba. údržba v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle. detekovateľné zariadenie. detekovateľné prípravky

 

 

 

 

 

 

 

 

              Nádoba 20 L 

Penetračná, dezoxidačná kvapalina s 10 funkciami, schválená podľa NSF H1, difuzér nemožno odnímať ani oddeliť HACCP, BRC8 IFS. Priemyselná údržba vrátane poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu. super prípravok proti zadieraniu 10 funkcií. biologicky rozložiteľný. osvedčenie pre styk s potravinami NSF. veľmi slabé povrchové napätie s okamžitou dobou pôsobenia. nehorľavý hnací plyn. sprej proti zadieraniu – sprej proti zadieraniu 10 funkcií – penetračná kvapalina proti zadieraniu – super aktívny prípravok proti zadieraniu v spreji ibiotec – prípravok proti zadieraniu dezoxidačný mazací protikorózny čistiaci – dezoxidačný sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Bezpečný hnací plyn aerosólu. Bezpečný hnací plyn aerosólu. Bezpečný hnací plyn tlakovej nádoby. Prípravok na priemyselnú údržbu. priemyselná údržba. údržba v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle. detekovateľné zariadenie. detekovateľné prípravky

 

Produkt pre agropotravinársky priemysel (APP)

Je v súlade s postupom alebo metódou HACCP

Analýza rizík, Kritické body na ich zvládnutie

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategória NSF: 

Mazivo H1: možno používať v oblasti výroby potravín. Použiteľný ako mazivo, protikorózne činidlo, prostriedok proti priľnavosti spojov zatvárania kadí, ako prostriedok na mazanie zariadení na miestach s možným stykom s potravinami.

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE