český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
IBIOTEC DP 10 rostlinný přípravek proti zadírání, biologicky rozložitelný, pro styk s potravinami
Last update: 2023/04/05 10:37

 

 

SPREJ PROTI ZADÍRÁNÍ 10 FUNKCÍ

S OSVĚDČENÍM NSF H1 PRO ZEMĚDĚLSKÝ A POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

SNADNO A RYCHLE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ

CEC L33 T82, OECD 301 A

PENETRAČNÍ, PROTI ZADÍRÁNÍ, DEZOXIDAČNÍ, MAZACÍ, PROTIKOROZNÍ

ČISTICÍ, ODMAŠŤOVACÍ, ŘEDICÍ, ODVÁPŇOVACÍ, PROTI PŘILNAVOSTI

ODSTRAŇOVAČ DEHTU, BITUMENU, LEŠTIDLO NA ELASTOMERY

ŘEZÁNÍ A POSUV DŘEVA PŘI SEKUNDÁRNÍM ZPRACOVÁNÍ

 

 

 

POPIS

Přípravek proti zadírání, dezoxidační, mazací, protikorozní, odmašťovací, čisticí, ředicí, odvápňovací, proti přilnavosti a odstraňovač dehtu.
Čistý, bezbarvý, zaručeně bez silikonu i bez kyseliny orthofosforečné, a neobsahuje chlorovaná rozpouštědla.
Odstraňuje nečistoty a lehké i těžké uhlovodíky. Tento přípravek na bázi rostlinných esterů je neutrální.
Nemá fotochemickou reakci.
Velmi slabé povrchové napětí.
Přípravek je kompatibilní se všemi plasty a elastomery a není agresivní vůči nátěrům.

 

OBLASTI POUŽITÍ
Šrouby a matice, otočné klouby, klíny, odkližování kluznic obráběcích strojů, otočné čepy, osy, opláštěné kabely, elektromechanické kontakty, závěsy, vodítka, sloupky, kluznice, teleskopické antény, odmašťování řetězů.
Strojírenský průmysl. Údržbářské dílny. Poprodejní servis automobilů.
Zemědělský průmysl a podniky. Přepravní zařízení. Cementárny.

Mazání postřikem nebo impregnací trnů pilových listů, při sekundárním zpracování dřeva. Hoblování, profilování, soustružení, včetně dřeva zatříděného jako velmi tvrdé.

Mazivo umožňující skluz dřeva na posuvných stolech.

 

ÚSPORNĚJŠÍ
Kromě zjevného rizika z hlediska bezpečnosti je množství použitého propan-butanu ve spreji mnohem vyšší než množství stlačeného plynu jako je CO2.
Z toho plyne, že i přes větší čistý objem náplně je množství aktivní látky nižší.

 

LEPŠÍ OCHRANA

DP 10 ukazuje, že jeho ochranný film je schopný účinkovat jako účinný „ochranný olej“, který zastaví tvorbu rzi a působí jako dlouhodobá prevence vzniku rzi a oxidace.
Z testů vyplývá:
- snadnější uvolnění sestav, nástrojů a mechanických součástí,
- účinná schopnost bránit zadírání, pokud se používá při montáži,

- lepší uchovávání součástek i v agresivních prostředích, jako například v námořní dopravě.

VÍCE MAZACÍ, PROTI OPOTŘEBENÍ

KOEFICIENT TŘENÍ PODLE TESTU TŘENÍ: SRV
Test tření SRV umožňuje určit koeficient tření; čím je koeficient tření nižší:
- tím nižší je spotřeba energie,
- tím nižší je úsilí vynaložené při demontáži,
- tím nižší je hlučnost provozu.
Jak můžeme vidět na grafu zde vedle, DP 10 zaručuje extrémně nízký a zejména konstantní koeficient tření. Linka ukazuje nepřítomnost špiček, které by ukazovaly na problémy zadírání mezi plochami. Tyto špičky u klasického přípravku proti zadírání a tzv. „vysoce kvalitního“ přípravku proti zadírání ukazují, že některé ochranné oleje mají jen slabý mazací účinek.

 

EKOLOGIČTĚJŠÍ
DP 10 je složený z esterů rostlinného původu.
Z toho vyplývá, že výrobek je zcela biologicky rozložitelný podle kritérií OECD:
Kromě toho, sprej DP 10 neobsahuje žádné komponenty klasifikované jako nebezpečné pro životní prostředí: je zaručeně bez těkavých organických sloučenin (VOC).

 

NENÍ ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝ
DP 10 je zaručeně bez chlorovaných rozpouštědel jako PER, TRI a methylenchloridu, klasifikovaných jako karcinogenní.
Je zcela bez aromatických nebo benzenových látek.
Vzhledem k tomu, že jeho složení je na rostlinné bázi, není klasifikovaný jako zdraví nebezpečný podle kritérií EK (nedráždivý, neškodlivý, netoxický, není senzibilizující, není CMR...).
Příjemně se používá, neodpařuje se a je zcela bez zápachu.

DOPORUČENÍ
Před použitím protřepejte, lze používat v jakékoliv poloze.

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

                             Stáhněte si technický list

 

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

  Vizuální

Čirý 

-

Barva

  Vizuální

Jantarově žlutá

-

Zápach

  Čichový vjem

Borovice

-

Měrná hustota při 25 °C

  NF EN ISO 12185

820

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

1,4500

-

Bod mrznutí

  ISO 3016

- 22

°C

Rozpustnost ve vodě

  -

nerozpustný

%

Kinematická viskozita při 40°C

  NF EN 3104

3,6

mm²/s

Kyselost

  EN 14104

 < 0,1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

  NF EN 14111

< 0,2

gI2/100g

Obsah vody

  NF ISO 6296

50

ppm

FUNKČNÍ VLASTNOSTI JAKO ODMAŠŤOVACÍHO ROZPOUŠTĚDLA

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

  ASTM D 1133

95

-

Rychlost odpařování

  -

N/A

min.

Povrchové napětí při 20 °C

  ISO 6295

 29,8

Dyn/cm

Přeskokové napětí při 20 °C

  NF EN 60156 / IEC 156

63

kV

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

  ISO 2160

1a

Kóty

FUNKČNÍ VLASTNOSTI JAKO MAZIVA

 VLASTNOSTI

 NORMY

 ÚDAJE PRO

JEDNOTKA 

Zkouška tření SRV

 ASTM D 5707

0,12

 Koeficient

Čtyřkuličkový test Shell

Průměr otěrové stopy

 IP 239

ASTM D 2596

 

0,75

 

mm

Čtyřkuličkový test Shell

ICS zatížení svaru   

 IP 239

ASTM D 2596

 

220

 

daN

Zkouška opotřebení třením 1,7 m/s při 98 N

 REICHERT

Probíhá

  -

Potenciál snížení hluku

 Metoda GRW

- 25

 dB

Press fit test (zkouška nalisování)

 

Probíhá

 

Zkouška tažení – ERICHSEN

 ISO 20482

Probíhá

 

Test RIG pro elektrické kontakty

 

Probíhá

 

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

  ISO 2719

 104

°C

Bod samovznícení

  ASTM E 659

> 200

°C

Spodní mez výbušnosti

  NF EN 1839

1

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

  NF EN 1839

6

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

 

  Nařízení CLP

 

0

 

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

  NF ISO 6885

< 6

-

Peroxidové číslo

  NF ISO 3960

< 10

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

  -

< 26

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

  Nařízení CLP

 0 

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

  GC-MS

 0 

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

  GC-MS

0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Nebezpečnost pro vodu

  WGK Německo

 1

třída

Primární biologická rozložitelnost CEC 21 dní při 25 °C

  L 33 T 82

více než 90

%

Snadná biologická rozložitelnost

OECD 301 A za 28 dnů

Úbytek rozpuštěného organického uhlíku

 

  ISO 7827

 

více než 80

 

%

Snadná a dokonalá biologická rozložitelnost

OECD 310 C za 28 dnů

Biologický rozklad za 69 dnů

 

  modifikovaná MITI

 

více než 90

 100

 

%

%

Bioakumulace

Rozdělovací index n-oktanol voda

 

  OECD 107

 

< 3

 

log KOW

Tenze páry při 20 °C

  NF EN 13016-1

< 0,1

hPa

Obsah VOC

(těkavé organické látky)

 

  -

 

0

 

%

Obsah síry

 Kalorimetrická bomba

 GC MS

< 200

ppm

Obsah benzenu

  ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogenů

 Kalorimetrická bomba

 GC MS

 < 200

ppm

Obsah chlorových rozpouštědel

  -

 0 

 

Obsah aromatických rozpouštědel

  -

 0 

 

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

  Nařízení CLP

 0 

%

Obsah sloučenin s PRP

  -

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

  -

0

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

  ISO 14040

5,58

kg ekvivalent uhlíku

 

PŘEDSTAVENÍ

 

 

 

 

 

Sprej 650 ml

Penetrační, dezoxidační kapalina s 10 funkcemi, schválená podle NSF H1, difuzér nelze odnímat ani oddělit HACCP, BRC8 IFS. Průmyslová údržba včetně zemědělského a potravinářského průmyslu. super přípravek proti zadírání 10 funkcí. biologicky rozložitelný. osvědčení pro styk s potravinami NSF. velmi slabé povrchové napětí s okamžitou dobou působení. nehořlavý hnací plyn. sprej proti zadírání – sprej proti zadírání 10 funkcí – penetrační kapalina proti zadírání – super aktivní přípravek proti zadírání ve spreji ibiotec – přípravek proti zadírání dezoxidační mazací protikorozní čisticí – dezoxidační sprej. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Bezpečný hnací plyn aerosolu. Bezpečný hnací plyn aerosolu. Bezpečný hnací plyn tlakové nádoby. Přípravek na průmyslovou údržbu. průmyslová údržba. údržba v zemědělském a potravinářském průmyslu. detekovatelné zařízení. detekovatelné přípravky

          

Penetrační, dezoxidační kapalina s 10 funkcemi, schválená podle NSF H1, difuzér nelze odnímat ani oddělit HACCP, BRC8 IFS. Průmyslová údržba včetně zemědělského a potravinářského průmyslu. super přípravek proti zadírání 10 funkcí. biologicky rozložitelný. osvědčení pro styk s potravinami NSF. velmi slabé povrchové napětí s okamžitou dobou působení. nehořlavý hnací plyn. sprej proti zadírání – sprej proti zadírání 10 funkcí – penetrační kapalina proti zadírání – super aktivní přípravek proti zadírání ve spreji ibiotec – přípravek proti zadírání dezoxidační mazací protikorozní čisticí – dezoxidační sprej. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Bezpečný hnací plyn aerosolu. Bezpečný hnací plyn aerosolu. Bezpečný hnací plyn tlakové nádoby. Přípravek na průmyslovou údržbu. průmyslová údržba. údržba v zemědělském a potravinářském průmyslu. detekovatelné zařízení. detekovatelné přípravky

 

 

 

 

 

 

 

 

              Kanystr 20 L 

Penetrační, dezoxidační kapalina s 10 funkcemi, schválená podle NSF H1, difuzér nelze odnímat ani oddělit HACCP, BRC8 IFS. Průmyslová údržba včetně zemědělského a potravinářského průmyslu. super přípravek proti zadírání 10 funkcí. biologicky rozložitelný. osvědčení pro styk s potravinami NSF. velmi slabé povrchové napětí s okamžitou dobou působení. nehořlavý hnací plyn. sprej proti zadírání – sprej proti zadírání 10 funkcí – penetrační kapalina proti zadírání – super aktivní přípravek proti zadírání ve spreji ibiotec – přípravek proti zadírání dezoxidační mazací protikorozní čisticí – dezoxidační sprej. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Bezpečný hnací plyn aerosolu. Bezpečný hnací plyn aerosolu. Bezpečný hnací plyn tlakové nádoby. Přípravek na průmyslovou údržbu. průmyslová údržba. údržba v zemědělském a potravinářském průmyslu. detekovatelné zařízení. detekovatelné přípravky

 

 

Výrobek pro zemědělský a potravinářský průmysl

Spadá do přístupu nebo metody HACCP

Analýza rizik, řízení kritických bodů

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategorie NSF: 

Mazivo H1: lze používat v oblasti výroby potravin. Použitelný jako mazivo, antikorozní prostředek, prostředek proti přilnavosti spojů zavírání nádrží, jako tuk pro mazání zařízení nacházejících se v zónách s možným stykem s potravinami.

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE